budowa i pozycjonowanie stron internetowych

strona główna Hainet
mapa strony Hainet
kontakt z Hainet

regulamin

Regulamin świadczenia usług firmy Hainet

§1 Definicje

Ilekroć w Regulaminie użyto podanych niżej słów lub zwrotów pisanych z dużej litery, należy je rozumieć w podanym w niniejszym punkcie znaczeniu:

Hainet - podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego regulaminu, tj. Hainet Mariusz Szczęsny z siedzibą w Poznaniu, ul. Serbska 10b/21, 61-696 będący właścicielem Serwisu strony-internetowe-gorzow.pl
Abonent - osoba fizyczna, prawna, przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca(y) zgodnie z przepisami prawa, z którą(ym) Operator zawarł Umowę o świadczenie Usług.
Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
Abonament - uprawnienie do korzystania z Usług świadczonych przez Hainet w zakresie i przez czas określony w Umowie.
Opłata abonamentowa - opłata za możliwość korzystania z Usług świadczonych przez Hainet, obowiązująca według Cennika Hainet, Umowy lub regulaminu promocji, ponoszona przez Abonenta w Okresach rozliczeniowych w trakcie obowiązywania Umowy.
Usługi - Usługi świadczone przez Hainet, polegające na odpłatnym udostępnianiu powierzchni dyskowych serwerów wirtualnych wraz ze stworzeniem możliwości utrzymywania na nich poczty elektronicznej Abonenta lub serwisów internetowych, na które mogą składać się strony internetowe, konta FTP lub bazy danych.
Cennik - zestawienie Usług, zawierające parametry Usług lub sposób ich świadczenia, oraz zestawienie cen za te Usługi. Cennik wraz z Regulaminem jest integralną częścią Umowy. W przypadku uzgodnienia innej niż w Cenniku ceny dla danej Usługi, strony Umowy określają tak uzgodnioną cenę w Umowie; cena określona w Umowie jest obowiązująca.
Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Hainet z tytułu świadczenia Usług, rozpoczynający się i kończący w dniach wskazanych w Regulaminie lub Umowie, obejmujący również okres świadczenia Usługi.
Sieć Hainet - sieć telekomunikacyjna, na którą składają się urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne zestawione w sposób umożliwiający Operatorowi przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami tej sieci.
Umowa - Umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Abonentem o świadczenie Usług.
Urządzenia - sprzęt i oprogramowanie niezbędne do świadczenia Usług.[break]
§2 Zawarcie Umowy

1. Podstawą korzystania z usług Hainet zwanego dalej Usługodawcą lub Operatorem jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
2. Przez zawarcie Umowy Hainet zobowiązuje się do świadczenia określonych w Umowie Usług na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach przewidzianych Umową, Regulaminem i Cennikiem, zaś Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te Usługi oraz przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu oraz Cennika.
3. Regulamin i Cennik są udostępniane Abonentom poprzez stronę internetową www.hainet.pl lub bezpośrednio przez przedstawicieli Operatora. Regulamin i Cennik stanowią integralną część Umowy.
4. Umowa zostaje zawarta albo jako Umowa zawarta na odległość - §2 ust 5 lub w trybie określonym w §2 ust 6.
5. Umowa może być zawarta przez wykonanie następujących czynności na stronie internetowej www.hainet.pl jeżeli zostanie one udostępnione:
- poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oznaczającego wyrażenie przez Abonenta zgody na zawarcie Umowy drogą elektroniczną na odległość,
- potwierdzenie zapoznania się z treścią Umowy, Regulaminu i Cennika,
- zaakceptowanie przez Abonenta warunków Regulaminu i Cennika oraz prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie drogą elektroniczną elektronicznego formularza Umowy,
Po zarejestrowaniu dokonania zamówienia, Abonentowi przesłana zostanie na podane konto poczty elektroniczny faktura pro forma, na podstawie której Abonent dokonuje opłaty za Usługę. Po dokonaniu przedpłaty przez Abonenta Operator wystawi i doręczy na życzenie Abonentowi fakturę VAT. Umowa zostaje zawarta w momencie po zaakceptowaniu i wysłaniu przez Abonenta Umowy w trybie określonym w niniejszym ustępie.
6. Umowa może być zawarta przez zawarcie Umowy bezpośrednio z właściwie umocowanym pełnomocnikiem Operatora.
7. Umowa zawarta w trybie określonym w § 2 ust. 5 nie posiada formy pisemnej i jest zawierana na podstawie akceptacji oferty udostępnianej na stronie internetowej www.hainet.pl w trybie określonym przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
8. Umowa zawarta w trybie określonym w §2 ust. 6 posiada formę pisemną.
9. Wszelką korespondencję, nadaną przez Operatora na adres lub z wykorzystaniem innych danych Abonenta wskazanych w Umowie lub przekazanych pisemnie do Operatora po podpisaniu Umowy, uważa się za doręczoną Abonentowi po upływie 14-stu dni od dnia jej nadania.
10. Korespondencję nadaną przez Operatora Abonentowi uważa się za doręczoną po wysłaniu korespondencji.
11. Podanie nieprawidłowych danych Abonenta lub nie podanie ich wcale jest dokonywane na odpowiedzialność Abonenta.
14. Abonent, będący konsumentem, zawierający Umowę poza lokalem Operatora na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli Abonent mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność Operatora jako drugiej strony Umowy, ma prawo do odstąpienia w formie pisemnej od Umowy. Za świadczone Usługi Operatorowi przysługuje stosowne wynagrodzenie. Abonent, będący konsumentem, zawierający Umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy.
15. Hainet jest uprawnione do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Hainet, które wynikają z ustawy, o której wyżej mowa.
16. W trakcie rejestracji Usługi Abonent podaje wymagane przez Hainet dane, zgodnie z rzeczywistością, do których należą:
- nazwisko i imiona,
- numer PESEL, jeżeli Abonent jest Konsumentem,
- pełna nazwa firmy oraz numer NIP oraz REGON, jeżeli Abonent jest przedsiębiorcą,
- adres zamieszkania lub adres siedziby,
- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,
adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego z Abonentem.
17. Z chwilą rejestracji Abonent oświadcza, iż:
- wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany przy zawarciu Umowy lub nowy adres wskazany w terminie późniejszym informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Hainet, informacji handlowych o nowych usługach Hainet oraz jej partnerów.
18. Hainet ma prawo odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyn.
19. W przypadku, gdy warunki określone w Umowie różnią się od warunków określonych w regulaminie, wiążące są warunki określone w Umowie.[break]
§3 Płatności

1. Abonent jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty Abonamentowej oraz opłat dodatkowych wynikających z Umowy lub Cennika. Opłaty ponoszone są na podstawie faktur pro forma w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Faktury pro forma wysyłane są pocztą elektroniczną Abonentowi na podany we wniosku adres e-mail, pocztą polską lub faxem. Jeśli dane na fakturze pro forma są niezgodne ze stanem faktycznym, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Hainet w celu dokonania ich korekty. W ciągu 7 dni od uznania przez Hainet wpłaty wystawiana jest faktura VAT i przesyłana pocztą na adres podany przez Abonenta.
2. Opłata powinna zostać uiszczona na wskazany przez Hainet numer rachunku bankowego. Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto.
3. Abonent upoważnia Hainet do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności za Usługi za każdy kolejny Okres rozliczeniowy w terminie do 14 dni od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego, za który ma nastąpić płatność, na podstawie faktury wystawionej przez Hainet i na rachunek wskazany w tej fakturze.
4. Jeżeli opóźnienie w płatności opłaty za kolejny Okres rozliczeniowy przekroczy 14 dni, Hainet jest uprawniony do zawieszenia wykonywania Usługi. W przypadku, gdy opóźnienie w płatności opłaty przekroczy 21 dni, Hainet jest uprawniony do natychmiastowego, jednostronnego rozwiązania Umowy i zaprzestania świadczenia Usługi. W takim przypadku wszelkie dane wprowadzone przez Abonenta do systemu Hainet zostaną usunięte, bez ponoszenia przez Hainet z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
5. Wprowadzenie zmian w Cenniku w związku ze zmianami parametrów Usługi lub rozszerzeniem Cennika o nowe Usługi nie stanowi zmiany Umowy lub Cennika.
6. Hainet może naliczać w wystawianych fakturach opłaty za Usługi zrealizowane w poprzednich Okresach rozliczeniowych, o ile nie były one jeszcze naliczane.[break]
§4 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Hainet

1. W ramach realizacji zamówionych Usług, Operator zapewnia sprawność działania urządzeń i Sieci Hainet co najmniej przez 99% czasu w każdym miesiącu kalendarzowym objętym opłatą abonamentową. W przypadku, gdy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Hainet, wystąpi brak ciągłości w świadczeniu danej usługi trwający przez okres przekraczający 1% czasu w danym miesiącu, liczony od chwili uzyskania przez Hainet informacji od Abonenta o braku ciągłości, Abonent będzie uprawniony do uzyskania przedłużenia opłaconego okresu abonamentowego danej usługi o 7 dni za każde 6 godzin braku ciągłości w świadczeniu danej usługi, następujące po upływie 1% czasu braku ciągłości w danym miesiącu.
2. Przerwy w świadczeniu Usług należy zgłaszać Hainet telefonicznie pod numerami telefonu podanymi na stronie www.hainet.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@hainet.pl
3. Hainet zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usług związanych z konserwacją urządzeń, koniecznością zmiany lokalizacji lub z innych uzasadnionych przyczyn. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej zagrażającej ciągłości świadczenia Usług, może nastąpić nieplanowana przerwa w świadczeniu Usług umożliwiająca usunięcie awarii. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczeniu Usług zawinionych przez Hainet, Hainet dołoży wszelkich starań zmierzających do usunięcia przyczyny tej przerwy w jak najkrótszym czasie.
4. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów usługi, Abonent zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. W celu zabezpieczenia danych Abonenta, Hainet zobowiązany jest wykonywać całościową kopię bezpieczeństwa danych przynajmniej raz w ciągu 7 dni. Kopia wiadomości e-mail będzie dokonana tylko dla wiadomości pozostawionych na serwerze. Odtworzenie danych w przypadku awarii Urządzeń Hainet nastąpi nieodpłatnie, z winy Abonenta za jednorazową opłatą 50zł netto.
6. Hainet zobowiązuje się do zachowania tajemnicy treści przekazywanych za pośrednictwem poczty elektronicznej i umieszczonych w przestrzeni dyskowej. Dostęp do zasobów i danych Abonenta możliwy jest wyłącznie za pomocą danych identyfikujących Abonenta. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem przy pomocy hasła identyfikującego Abonenta nie eliminuje całkowicie niebezpieczeństwa nieuprawnionego dostępu do zasobów i danych Abonenta. Hainet nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do zasobów i danych Abonenta przez osoby nieupoważnione na skutek ujawnienia lub "złamania" hasła identyfikującego Abonenta. Hainet zaleca Abonentom regularną zmianę haseł identyfikujących Abonenta.
7. Hainet gwarantuje Abonentowi możliwość zakończenia korzystania z usługi w każdej chwili, co jednak nie powoduje zakończenia bytu prawnego umowy, do czego jest niezbędne wypowiedzenie umowy przez Abonenta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
8. Hainet nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Abonenta treści oraz dane i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Abonenta w żadnym zakresie. Na Hainet nie spoczywa odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek naruszeń, których dopuści się Abonent w trakcie korzystania z Usługi.
9. Szkoda poniesiona przez Abonenta, za którą Hainet na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Abonenta korzyści. Wysokość roszczenia Abonenta nie może przekraczać kwoty rocznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi, która jest przedmiotem roszczenia. Ograniczenia te nie dotyczą Konsumenta.
10. W każdym przypadku Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania i szkody wynikające ze zdarzeń będących wynikiem działań lub zaniechań Abonenta, pozostających w związku z korzystaniem z usług, bez względu na sposób korzystania z usług.
11. Abonent wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Hainet dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm). Abonentowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania. Abonent wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Hainet na podany adres elektroniczny (e-mailowy) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz. U. Nr 144,poz. 1204)[break]
§5 Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Abonenta

1. Abonent ponosi odpowiedzialność wobec Hainet na wypadek wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Hainet z tytułu korzystania przez Abonenta lub osoby przez niego upoważnione z Usług. Abonent zobowiązuje się do ich zaspokojenia, poniesienia kosztów pomocy prawnej, uczestniczenia jako strona w ewentualnych postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest Usługa oraz poniesienia uzasadnionych kosztów, w szczególności w przypadku naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich.
2. Abonent nie może korzystać z Usługi w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
3. Abonent nie może korzystać z Usługi w celu utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) lub których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Hainet
4. Abonent nie może korzystać z Usługi w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Hainet
5. Abonent zobowiązuje się do niepodejmowania prób "złamania" hasła innych Abonentów.
6. Abonent zobowiązuje się do nie działania na szkodę innych Abonentów oraz użytkowników sieci.
7. Hainet nie zezwala na wykorzystywanie swych systemów komputerowych do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych oraz innych o charakterze masowym licząc w ilości przekraczającej 200 adresów e-mail w ciągu pełnej godziny zegarowej.
8. Hainet zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących systemy Operatora przed przesyłaniem za ich pomocą niepożądanych przez odbiorców przesyłek e-mailowych o charakterze masowym.[break]
§6 Rozwiązanie Umowy

1. Strony mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, jednakże nie później niż na 30 dni przed końcem danego Okresu rozliczeniowego, ze skutkiem prawnym w postaci rozwiązania Umowy na koniec danego Okresu rozliczeniowego (opłaconego lub który powinien być opłacony przez Abonenta). W przypadku gdy Abonent, który wypowiada Umowę, dokonał płatności z góry za więcej niż jeden Okres rozliczeniowy, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem ostatniego z opłaconych Okresów rozliczeniowych.
2. Wypowiedzenia Umowy można dokonać jedynie w formie pisemnej przesłanej pocztą polską na adres korespondencyjny Hainet pod rygorem nieważności.
3. Hainet lub Abonent mogą rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
- rażącego naruszenia przez drugą stronę postanowień Regulaminu
- likwidacji albo ogłoszenia upadłości strony
- cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia Usług przez Hainet, spowodowanych decyzją administracyjną lub zmianą prawa,
- niezawinionej przez Hainet zmiany warunków świadczenia Usług, które uniemożliwiają w sposób trwały świadczenie Usług ze względów technicznych,
Hainet może rozwiązać Umowę lub zawiesić świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym w przypadku:
- nieuregulowania w terminie przez Abonenta opłat na rzecz Hainet za świadczone Usługi,
- wykorzystywania przez Abonenta Usług w sposób powodujący zakłócenia w działaniu Sieci Hainet lub urządzeń Hainet lub w sposób zagrażający istotnym interesom innych Abonentów lub interesom Hainet, w tym poprzez działania niezgodne z prawem, Umową lub regulaminem,
- realizowane przez Abonenta Usługi powodują obniżenie wydajności systemów komputerowych w stopniu uniemożliwiającym świadczenie Usług dla pozostałych Abonentów,
- utrzymywanie przez Abonenta Usług o treści warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie) oraz innej sprzecznej z prawem,
- podania przez Abonenta nieprawdziwych danych lub w przypadku posługiwania się dokumentami podrobionymi,
- w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie
4. W przypadku rozwiązania Umowy w dowolnym trybie Abonentowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanych płatności lub odszkodowania, chyba że Hainet wyrządzi szkodę umyślnie.
5. W dniu rozwiązania Umowy Operator bezpowrotnie usuwa i kasuje wszystkie dane Abonenta znajdujące się na serwerach.[break]
§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej (listem poleconym) na adres korespondencyjny Hainet w terminie do 7 dni od powstania reklamacji. która powinna określać:
- imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta, zwanego dalej "reklamującym",
- określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
- przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
- datę i podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta,
2. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych powyżej, Hainet niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nie uzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
3. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka dostawcy Usług rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.
4. Hainet rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację która winna zawierać informację zawarte w ust. 1, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.[break]
§8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Hainet i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Hainet.
2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez Hainet zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt. 3, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997r., Nr 133, poz. 883) w celu rejestracji w bazie danych złożonych zamówień. Abonentowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie Hainet określonej w pkt. 1 niniejszego regulaminu.
3. Hainet zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie oraz w cenniku Usług. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Hainet zobowiązany jest poinformować Abonenta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Hainet poinformuje Abonenta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu - w zależności od wyboru Operatora. Postanowienia nowego Regulaminu oraz Cennika usług wiążą druga Stronę, jeżeli nie wypowie ona umowy w terminie 14 dni od daty publikacji na stronie Hainet.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.[break]
Regulamin oraz zasady rejestracji i utrzymania domen internetowych

§1 Postanowienia ogólne

1. Zgłoszenie domeny do rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy i z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zasad utrzymania domen bez względu na to czy odbyło się ono poprzez interfejs na stronie internetowej Hainet czy w inny udokumentowany sposób.
2. Abonent rejestrujący domenę za pośrednictwem strony internetowej Hainet udziela zgodę do reprezentowania go przed Rejestratorem domen MasterNET Szczepanik Adrian z siedzibą w Krakowie, ul. Wybickiego 16/6, 31-261 Kraków, NIP: 945-199-42-89. Zakres umowy obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Abonenta, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych Rejestratora, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie Rejestratorowi jego danych osobowych.
- Rejestrację domen polskich prowadzi NASK na zasadach określonych w regulaminie NASK.
- Rejestrację domen globalnych prowadzi Directi Internet Solutions Pvt. Ltd na zasadach określonych przez ICANN
- Rejestrację domen europejskich prowadzi EURid na zasadach określonych przez warunki rejestracji nazw domen .eu oraz polityki rejestracji domen .eu
3. Domeny aktywowane są w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie Hainet. Hainet nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z księgowania operacji na kontach bankowych które powstały z winy banku lub poczty polskiej.
4. Hainet ma prawo odmowy rejestracji domeny gdy zachodzi podejrzenie:
- podania nieprawidłowych danych przez Abonenta
- należnej wpłaty dokonanej przez Abonenta zaksięgowanej na rachunku bankowym Hainet po terminie płatności określonym w fakturze pro-forma
- gdy domena została zarejestrowana wcześniej.
5. Okres rejestracji domeny liczony jest od daty jej zarejestrowania. Najmniejszą jednostką okresu rejestracji domeny jest 1 rok kalendarzowy
6. Z chwilą zgłoszenia domeny krajowej do rejestracji następuje aktywacja procedury 14-sto dniowej rezerwacji domeny w którym to czasie domeny nie zarejestruje inny Użytkownik.
7. Złożenie zamówienia na rejestrację domeny globalnej nie gwarantuje Abonentowi prawa do jej pierwszeństwa rejestracji gdyż nie obowiązuje je okres rezerwacji lecz rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy" oraz po zaksięgowaniu należnej opłaty na rachunku bankowym Hainet.
8. Złożenie zamówienia na rejestrację domeny europejskiej nie gwarantuje Abonentowi prawa do jej pierwszeństwa rejestracji gdyż nie obowiązuje je okres rezerwacji lecz rejestrowane są na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy" oraz po zaksięgowaniu należnej opłaty na rachunku bankowym Hainet.
9. Hainet nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazania wyszukiwarki domen związane z chwilowym nieprawidłowym działaniem systemów rejestracji domen NASK oraz Directi Internet Solutions Pvt. Ltd
10. Po zarejestrowaniu domeny wniesiona wpłata nie jest zwracana.
11. Domeny rejestrowane są wyłącznie na dane Abonenta i wyłącznie Abonent domeny ma pełne prawa do dysponowania domeną.
12. Kod authinfo przeznaczony do zmiany Rejestratora udostępniany jest Abonamentowi domeny w ciągu 72h w dni robocze po wyraźnej prośbie otrzymanej od Abonenta domeny.
13. Wyświetlane informacje o Abonencie domeny krajowej w publicznych bazach WHOIS:
- Dane Abonenta prywatnego nie są publikowane
- Dane Abonenta firmowego oraz instytucji są publikowane
14. Wyświetlane informacje o Abonencie domeny globalnej w publicznych bazach WHOIS:
- Dane Abonenta prywatnego, firmowego oraz instytucji są publikowane.
Na wyraźne życzenie Abonenta domeny istnieje możliwość ukrycia pełnych danych Abonenta w ciągu 24h w dni robocze.
15. Wyświetlane informacje o Abonencie domeny europejskiej w publicznych bazach WHOIS:
- Dane Abonenta prywatnego, firmowego oraz instytucji są publikowane.
16. Hainet nie ponosi odpowiedzialności za:
- zablokowanie lub usunięcie domeny z przyczyn od siebie niezależnych
- utracone korzyści z powodu zablokowania lub usunięcia domeny
17. Hainet nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazania wyszukiwarki domen związane z chwilowym nieprawidłowym działaniem systemów rejestracji domen NASK, Directi Internet Solutions Pvt. Ltd oraz EURid

Strony internetowe

 • wizytówki WWW
 • systemy zarządzania treścią
 • sklepy internetowe
 • portale internetowe
 • oryginalne projekty
 • szybka realizacja
 • kompleksowa obsługa

Pozycjonowanie

 • wysokie pozycje w Google
 • wzrost odwiedzin strony
 • zwrot inwestycji
 • korzystne ceny
 • szybkie efekty
 • optymalizacja strony
 • statystyki odwiedzin

Hosting

 • pełna obsługa 24h
 • nowoczesne serwery
 • szybkie łącza
 • konkurencyjne ceny
 • oryginalne projekty
 • szybka realizacja
 • kompleksowa obsługa

Domeny internetowe

 • tanie domeny internetowe
 • szeroki wybór
 • niskie ceny przedłużeń
 • pomoc w doborze
 • darmowe parkowanie
 • transfer domen
 • jasne i klarowne zasady